» คณะกรรมการ

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

The Association of Thai Software Industry

คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์

นายกสมาคม

บริษัท นายเน็ต จำกัด

น.อ.ศ.ดร. ประสงค์ ประณีตพลกรัง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 

 

คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ

อุปนายก ลำดับที่ 1

บจก.ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมแนจเม้นท์

 

คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

อุปนายก ลำดับที่ 2

บจก.บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์

คุณยุวดี แซ่โก่ย

เลขาธิการ

บจก.ไทยแองเกิ้ล ซอฟท์

คุณปรัชนันทน์ โภควณิชกุลพัฒน์

เหรัญญิก

บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณอัครเดช จันทาวรากุล

นายทะเบียน

บริษัท ทราคูล จำกัด

คุณเกรียงไกร สุทธินราธร

ประชาสัมพันธ์

บจก.เอ ไอ ซิสเต็ม

คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์

กรรมการ

บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด

ดร.นรัตถ์ สาระมาน

กรรมการ

บจก.โกลบอล เทคโนโลยี อินทีเกรเทค

คุณสมพร มณีรัตนะกูล

กรรมการ

บจก.ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์

คุณเศรษฐพงศ์ กตคุณไพศาล

กรรมการ

บริษัท ไอซีเอ็ม สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด

         

9 กันยายน 2561