» คณะกรรมการ

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

The Association of Thai Software Industry

คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์

นายกสมาคมฯ

บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด

น.อ.ศ.ดร. ประสงค์ ประณีตพลกรัง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 

คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 

คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ

อุปนายก ลำดับที่ 1

บจก.ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมแนจเม้นท์

คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

อุปนายก ลำดับที่ 2

บจก.บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์

คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์

อุปนายก ลำดับที่ 3

บริษัท นายเน็ต จำกัด

คุณยุวดี แซ่โก่ย

เลขาธิการ

บจก.ไทยแองเกิ้ล ซอฟท์

คุณปรัชนันทน์ โภควณิชกุลพัฒน์

เหรัญญิก

บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณอัครเดช จันทาวรากุล

นายทะเบียน

บริษัท ทราคูล จำกัด

คุณเกรียงไกร สุทธินราธร

ประชาสัมพันธ์

บจก.เอ ไอ ซิสเต็ม

คุณสมพร มณีรัตนะกูล

กรรมการ

บจก.ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์

คุณเอกราช คงสว่างวงศา

กรรมการ

บจก.ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)

คุณเศรษฐพงศ์ กตคุณไพศาล

กรรมการผุ้จัดการ

บริษัท ไอซีเอ็ม สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด

คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล

กรรมการผุ้จัดการ

บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด

ดร.นรัตถ์ สาระมาน

กรรมการผุ้จัดการ

บจก.โกลบอล เทคโนโลยี อินทีเกรเทค

คุณวรพจน์ อารมย์ดี

กรรมการผุ้จัดการ

บจก.เทเลแอกเซส

 

11 มิถุนายน 2561