» กิจกรรมสมาคม

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2560-2562


ลงวันที่ :: 6 กันยายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 1704
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2560-2562

 

          เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดารง

ตา แหน่งในเดือน เมษายน 2560 นี้ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จึงได้กา หนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ และการประชุมสามัญประจา ปี ในวันที่ 27 เมษายน เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตา บลคลองเกลือ อา เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

            ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทางสมาคมฯ จึง

ขอเชิญท่านสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยการสมัครเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ในวาระปี 2560-2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้ และขอความกรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 31

มีนาคม 2560 ได้ที่ อีเมล contact@atsi.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวประภาพร โทร 02 962 1348

 

             จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านที่สนใจในครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย


1. ใบสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

2. ข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หมวดที่ 6

3. คุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

เอกสารดาวน์โหลด

1. หนังสือเชิญการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

2.แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ

3.ข้อบังคับ หมวดที่ 6

4. คุณสมบัติและหน้าที่ในเบื้องต้น

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI